Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika i danych statystycznych. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.druki-tanio.pl

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – PHU RAPEX -DRUKI PIOTR KACZMAREK wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 725-170-09-74, REGON 472176101, adres poczty elektronicznej: sklep@druki-tanio.pl numer telefonu: 606 584 154 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.druki-tanio.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.

 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu Sklepu można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu przez cały rok.

 2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • przedpłata na rachunek bankowy Sklepu,

 • Dla Urzędów Administracji Państwowej tj. (Urzędów Miast, Gmin, Ośrodków Pomocy, Bibliotek, Szkół i innych) forma płatności to przelew na rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki wraz z rachunkiem. Przy składaniu zamówienia prosimy wybrać opcję zapłaty przelew bankowy.

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.

 1. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 10 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

 • firmą kurierską,

 • odbiór osobisty po wsześniejszym ustaleniu terminu
 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce Wysyłka http://www.druki-tanio.pl/cms.php?id_cms=1, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

 2. Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty:

  1. zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki lub

  2. złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu z opcją płatności przy odbiorze.

  Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania zamówienia dostawcę: Pocztę Polską (zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych) lub kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy).

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia,. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni (chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny termin realizacji zamówienia), z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.

 2. Do każdej przesyłki dołączony jest Faktura nr lub Paragon. Firma jest podmiotowo zwolniona z podatku od towarów i usług  VAT.

 3. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 4. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 5. Niektóre druki takie jak druki ścisłego zarachowania, legitymacje itp. sprzedawane są tylko i wyłącznie instytucjom i podmiotom gospodarczym do dalszej odsprzedaży.

§ 5
Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail sklep@druki-tanio.pl

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie w niej danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy oraz wskazanie numeru zamówienia.

 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
  dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.druki-tanio.pl (zakładka „Regulamin”).

 4. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty
   Wszelkie prawa zastrzezone © 2010 PHU RAPEX-DRUK